Kontakty

eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 10 Bratislava-Devín


IČO: 35 827 521
DIČ: 2020 225 493
IČ DPH SK 2020 225 493
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sro, vl.č. 25658/Btel.: +421 911 810 001
e-mail: info@eGovSystems.sk